‘मुख्यमन्त्री रनिङ शिल्ड’ रुकुम पश्चिम र कालीकोटलाई

खेलपेपर, काठमाडौं।
५ फाल्गुन २०७५

यही फागुन १ गतेदेखि कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा सञ्चालित ‘प्रथम मुख्यमन्त्री रनिङ शिल्ड’ पुरुष तथा महिला भलिबल प्रतियोगिता आईतवार सम्पन्न भएको छ ।

…;jf]{Ts[i6 v]nf8L k’ikf zfxLÚ
…k|yd d’VodGqL /lgª lzN8Ú k’?if tyf dlxnf elnan k|ltof]lutfdf dlxnftkm{sf ;jf]{Ts[i6 v]nf8L sfnLsf]6 lhNnfsf k’ikf zfxLnfO{ cfOtaf/ ?=kfFr xhf/ gub;lxt 6«kmL tyf k|df0fkq k|bfg ub}{ k|b]zsf cfGtl/s dfldnf tyf sfg”gdGqL g/]z e08f/L . t:jL/M z’/axfb’/ l;+x, ;’v]{t, /f;;

प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ रुकुम पश्चिम र महिलातर्फ कालीकोटले उपाधि जितेका छन् ।

पुरुषतर्फ सल्यान द्वितीय र सुर्खेत तृतीय भए । महिलातर्फ रुकुम द्वितीय र दैलेख तृतीय भए । पहिलो भएका जिल्लालाई कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले रु एक÷एक लाख, ट्रफी तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो । द्वितीय हुने जिल्लालाई प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्क खत्रीले रु ७५÷७५ हजार, ट्रफी र प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो । तृतीय हुनेलाई प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले रु ५०÷५० हजार, ट्रफी र प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो ।

भलिबलमा उत्कृष्ट महिला खेलाडी कालिकोटका पुष्पा शाही र पुरुष खेलाडी रुकुम पश्चिमका डायमण्ड खड्कालाई प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले जनही रु पाँच÷पाच हजार प्रदान गर्नुभयो । कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णाली प्रदेश सरकारले खेललाई आयस्रोत र समृद्धिसँग जोडेर लैजाने योजना बनाएको बताउनुभयो । सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले कर्णालीको गाउँबस्तीमा चर्चामा आएको भलिबल अब राष्ट्रिय खेलका रुपमा दर्ज भएको जनाउनुभयो । प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव थपलिया, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा मानबहादुर विकेलगायतले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.